ITT VAGYUNK.eu
EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP
A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának

támogatásával valósul meg
ID RESEARCH
Itt vagyunk
Térkép
Itt vagyunk multimédiás kiadvány    tovább
Tanulmányok
1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [Utolsó]

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Tarrósy István - Glied Viktor - Keserű Dávid (szerk.)
A folyamatosan bővülő, Magyarországot és az EU-t érintő migrációs, integrációs kérdésekkel foglalkozó magyar irodalom ez idáig nem szentelt (kitüntetett) figyelmet az Afrikával kapcsolatos témák, az Afrika és Európa közötti vándorlással összefüggő események, történések bemutatásának – leszámítva a magyar Afrika Tanulmányok folyóirat és környezetében évek óta felbukkanó írásokat. Ez részben érthető, hiszen Magyarország – ahogyan e kötet több tanulmánya is kimutatja – „marginálisan” érintett az afrikai migrációban. Más megközelítésben ez nem szerencsés, hiszen hazánkban is létezik „afrikai migráns”, tehát a magyar többségi társadalom is szembesül azzal, hogy afrikaiak is élnek velünk – az ázsiai, latin-amerikai és más kultúrákat, gyökereket képviselőkkel együtt!    tovább

Egy afrikai-magyar „közösségről”. Afrikával foglalkozó civil szervezetek Magyarországon

Glied Viktor
A Magyarországon élő afrikai közösség/közösségek története elválaszthatatlanul összekapcsolódik – szinte összeolvad – a migrációval, ezért nem is lehet, nem is szabad külön kezelni a vándorlást, integrációt, közösségfejlesztést és civil szervezeti szféra kialakulását, fejlődését. A migráció, azaz az emberek vándorlásának, lakóhely-változtatásának története egyidős az emberiség történelmével. A migráció olyan összetett társadalmi jelenség, melynek hátterében számos különböző, ámde egymással összefüggő ok áll és melytől egyetlen demokratikus állam sem tud elzárkózni. A bevándorlók integrációja, a békés, prosperáló társadalmi együttélés a 21. század elöregedő Európájának az egyik legfontosabb társadalmi – és nem mellékesen szociális és gazdasági – kihívása.    tovább

Urbanizáció és vándorlás – afrikai útvonalak az Európai Unióba

Keserű Dávid - Radics M. Péter
A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvonalak, amelyeket korunk migránsai bejárnak. Különösen igaz ez a fekete kontinensről induló „vándorokra”, akikkel kapcsolatban számos olyan tévhit megdőlni látszik, amelyek a közvéleményben régóta makacsul tartják magukat (kötetünkben deklaráltan a valóság feltárását céloztuk). Ma már sok kutató érvel például amellett, hogy az Afrikából elvándorlók száma nem apad akkor sem, ha a küldő ország fejlődésnek indul. A jelek szerint a kontinensen belüli migráció nagyságrendjét is sokan alábecsülik, egyidejűleg túlhangsúlyozzák az Afrikából Európába tartók arányát.    tovább

A bevándorlás kérdése Magyarországon

Wetzel Tamás
Globalizálódó világunkban egyre nagyobb méreteket ölt a migráció, már-már modern népvándorlásokról beszélhetünk, amelynek oka a fejlett országok rohamos elöregedése és gazdasági vonzereje, illetve a fejlődő országok mérhetetlen szegénysége, túlnépesedése, a helyi háborúk és egyes esetekben az állami keretek szétesése. A társadalmi kérdések közül a bevándorlás témaköre az egyik, ami leginkább foglalkoztatja az európai közvéleményt, amellyel kapcsolatban szinte mindenkiben egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel.    tovább

Az afrikai kontinens migrációs sajátosságai

Urbán Ferenc
Világviszonylatban az afrikai kontinens migrációban betöltött szerepe viszonylag csekély. A kontinens kevés bevándorlót vonz, az itt élők migrációs hajlandósága világviszonylatban szintén alacsony, ez annak ellenére van így, hogy Afrikában évről-évre nagyszámú, fiatal és alacsony képzettségű populáció termelődik újra, amelynek a kontinens nem képes megfelelő minőségű életszínvonalat biztosítani.    tovább

Az afrikai vándorlás hátteréről és jellemzőiről

Búr Gábor - Tarrósy István
A 20. század kezdetétől a migráció egyike a transznacionális hálózatokkal átszőtt, kölcsönösen egymásra utalt globális világ központi kérdéseinek, a nemzetközi politikai napirend egyik folyamatosan kihívásokat képviselő jelenségére irányítva a különböző aktorok figyelmét. Mára olyan feladatot jelent a világ kereskedelmi, gazdasági, politikai folyamatait irányító, befolyásoló entitások részére, amely összetetten kell, hogy kezelje a migrációban rejlő lehetőségek kiaknázását, egyben törekedjen a vele együtt felmerülő problémák számszerű csökkentésére, maguknak a problémáknak az összefogásokon keresztül biztosítható komplex kezelésére.    tovább

Nemzetközi migráció – biztonságpolitikai, rendészeti aspektusok

Póczik Szilveszter
A befogadó (vagy többségi) társadalom fogalma alatt a társadalom részterületeinek többségén domináns helyzetben lévő, etnokulturális értelemben többé-kevésbé egységes népcsoportot értünk, amely azonban nem jelent feltétlenül számbeli többséget, az úgynevezett többségi társadalom lehet regionális tekintetben számbeli kisebbség is. Ezzel szemben a bevándorló (etnokulturális csoport, kisebbség) fogalma alatt a társadalomba kívülről érkező, nem domináns szerepet játszó csoportot értjük. Ebben a tanulmányban kizárólag a bevándorlás eredményeként létrejövő etnikai (etnokulturális) csoportokkal foglalkozunk. A bevándorlási (és kisebbségi) problémát elsősorban a befogadó társadalom és a bevándorló csoport közti egyenlőtlen viszonyként, olyan potenciális konfliktusforrásként értjük meg, amely a viszonyrendszer mindkét szereplője számára kockázatokat tartalmaz.    tovább
Érdekesség
A Magyarországon élő bevándorlók mintegy 40%-a érkezik az Európai Unión kívülről.Évente több százezer ember vág neki az embert próbáló feladatnak, hogy a Szaharán keresztül eljusson Észak-Afrikába, majd az EU-ba.


Interjúk és életutak az "Érdekességek" menüpont alatt olvashatók!

Az alábbi menüpont alatt a témához kapcsolódó jogszabályokat és nemzetközi szerződéseket gyűjtöttük össze. A jogszabályok PDF formátumban letölthetők.

Európai Uniós jogszabályok
 1. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról
 2. Az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról
 3. Európai Menekültügyi Alappal közösen finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatos kiadások elfogadására és a végrehajtási jelentésekre vonatkozó részletes végrehajtási szabályairól
 4. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről
 5. Az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek és eljárások
 6. A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról
 7. A családegyesítési jogról
 8. A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről
 9. Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)
 10. A harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról
 11. A menekültügy és bevándorlás területét érintő tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról
 12. A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról
 13. A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról
 14. Az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról
 15. A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről
 16. A tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról
 17. A dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról
 18. A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról
 19. Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról
 20. A migráció és menekültügy területén harmadik országok számára biztosított pénzügyi és technikai segítségnyújtás programjának (AENEAS) létrehozásáról
 21. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról
 22. A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról
 23. A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet)
 24. A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

Magyar jogszabályok
 1. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról
 2. A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről
 3. A magyar állampolgárságról
 4. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Nemzetközi szerződések
 1. A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló Megállapodás és az azt módosító megállapodások kihirdetéséről
 2. A kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1930. évi 14. ülésszakán elfogadott 29. számú Egyezmény kihirdetéséről
 3. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 4. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
 5. A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről
 6. Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 7. A férjezett nők állampolgárságáról szóló, New-Yorkban, 1957. évi február hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 8. A kényszermunka felszámolásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 105. számú Egyezmény kihirdetéséről
 9. Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről
 10. A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
 11. A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 12. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
 13. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
 14. A foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1973. évi 58. ülésszakán elfogadott 138. számú Egyezmény kihirdetéséről
 15. A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 16. Az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
 17. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 18. A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről
 19. A GYERMEK JOGAIRÓL SZÓLÓ, NEW YORKBAN, 1989. NOVEMBER 20-ÁN KELT EGYEZMÉNY
 20. A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről
 21. Az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
 22. A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről
 23. A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya
 24. Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről
 25. A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
 26. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről
 27. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 28. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény tizenharmadik, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 29. A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya
Pécs Debate Academy
Ráday Könyvesház
Európa Központ
Afrika Platform
Taita Alapítvány
Afrikáért Alapítvány
Afrikai-Magyar Egyesület
Geopolitikai Tanács
Jane Goodall
PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszék
Doktoranduszok Országos Szövetsége
Pécsi Újság
migransintegracio
MTA PTI
Jövőkerék